Menu
Obec Čaňa
ObecČaňa
static-foto
ObecČAŇA
Verzia pre seniorov

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Poplatok za komunálny odpad

Obec vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Čaňa.

Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce  oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti.

Ak má osoba  v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi.

Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členom domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.

Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa správca dane.

Sadzba poplatku za miestny komunálny odpad na rok 2024 je

0,096 EUR na osobu a kalendárny deň pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených na trvalý, alebo prechodný pobyt v obci

35,13 EUR ročne na osobu

u platiteľov poplatku, ktorí nemajú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorých nehnuteľnosti slúžia pre individuálnu rekreáciu je poplatok 0,096 EUR  na osobu a kalendárny deň a za celé zdaňovacie obdobie  bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť v priebehu roka využívaná 

35,13 EUR ročne

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa , keď tieto zmeny nastali.

Zníženie, odpustenie dane

Obec poplatok odpustí alebo zníži jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:

  1. u študentov a žiakov, študujúcich mimo trvalého bydliska, v zahraničí / spôsob preukazovania - potvrdenie školy o dennom štúdiu alebo o prechodnom pobyte v mieste školy/,
  2. u pracujúcich s výkonom práce mimo trvalého bydliska, stáže, dlhodobé pobyty v zahraničí /spôsob preukazovania - potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o pobyte v zahraničí, potvrdenie o prechodnom pobyte, fotokópia dokladu a preklad - nemusia byť úradne overené./

Úľavu si poplatník uplatňuje podaním písomnej žiadosti spolu s potvrdením, preukazujúcim odôvodnenosť zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom období.

Správca dane vráti na základe žiadosti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Nárok na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik poplatkovej povinnosti neoznámi.  Úľavu si poplatník uplatňuje podaním písomnej žiadosti spolu s potvrdením, preukazujúcim odôvodnenosť zníženia alebo odpustenia poplatku v príslušnom období.

Prílohy

1. Oznámenie k poplatku KO

2. Žiadosť o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za KO

3. Čestné vyhlásenie

4. Vyhlásenie - študent

5. Žiadosť o vrátenie poplatku resp. pomernej časti poplatku za KO

6. VZN č. 6/2023

7. Príloha k VZN č. 6/2023

8. Príloha k VZN č. 6/2023

9. Príloha k VZN č. 6/2023

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre PO a FO podniakteľov

Obec vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Čaňa.
Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku za právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je

0,096 EUR na zamestnanca a kalendárny deň, pričom výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárných dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacím období je

súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osob, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou   a priemerného počtu osôb alebo miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie obdobie v rozhodnujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.

Koeficient - pre obec Čaňa sa ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu v hodnote 1.

Prílohy

1. Oznámenie údajov k plateniu poplatku za KO

2. Oznámenie o zrušení prevádzky a ukončení činnosti

3. VZN č. 6/2023

4. Príloha k VZN č. 6/2023

5. Príloha k VZN č. 6/2023

6. Príloha k VZN č. 6/2023

Miestne dane a poplatky

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dôležité telefónne čísla

v

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
jasná obloha 29 °C 19 °C
sobota 20. 7. zamračené 30/17 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 26/18 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 31/16 °C

Naša obec na Google mape

Obec Čaňa tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.

Zobraziť mapu...

Preklad (translations)

Napíšte nám

f

Zvozový kalendár 2024

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:254
TÝŽDEŇ:2315
CELKOM:1305835

O obci

Obec Čaňa leží 15 kilometrov juhovýchodne od Košíc. Je to veľmi stará usadlosť ležiaca v južnej časti Košickej kotliny na pravom brehu rieky Hornád. Obec je situovaná v rovinnej oblasti Abova. Má 6000 obyvateľov a rozlohu 1 156 ha. Prvá písomná zmienka o Čani bola zaznamenaná v roku 1 164.

Názov obce pochádza od slovenského mena Čan. Obecný znak vyjadruje príslušnosť ku korune Uhorska a kraj , bohatý na zver a vtáctvo. Archeologickým výskumom boli v obci odkryté náleziská zo staršej doby kamennej a rozsiahle pohrebisko zo staršej doby bronzovej. V 19.storočí poznamenali v dobrom Čaňu dve udalosti: v r. 1860 sa vybudovala železničná trať z Košíc do Miskolca, ktorá prechádza cez obec a v roku 1865 bol spustený veľký parno elektrický mlyn.

about-obec
about-map

hore