Komunitné centrum

Komunitné centrum

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

trojlogo

„Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  - II. Fáza“

 

Obec Čaňa od 1. júna 2020 začala realizovať Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  - II. Fáza.

Trvanie projektu do 31.12.2021

Zmluva o spolupráci: USVRK-OIP-2019/001664-004

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je prijímateľom NFP v národnom projekte Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavným cieľom NP KS MRK je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou  spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

 Komunitné centrum Čaňa

 Adresa: Jesenná 37, Čaňa

Odborný pracovník - garant KC:

Mgr. Adriana Tokárová

Odborný pracovník KC:

Mgr. Diana Bašová

Asistent odborného pracovníka KC:

Eva Gažiová

 

Otváracie hodiny:

Pondelok

9.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.30 hod.

Utorok

9.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.30 hod.

Streda

9.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.30 hod.

Štvrtok

9.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.30 hod.

Piatok

9.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.30 hod.

 

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK